W dniu 06.04.2017 roku w siedzibie Regionu Śląsko Dąbrowskiej „Solidarności” odbyła się Rada Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZZ Solidarność z udziałem Dominika Kolorza – przewodniczącego Zarządu Regionu, Piotra Nowaka – zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur branżowych, Mirosława Truchana – zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu ds. struktur terenowych, przedstawicieli Prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy Henryka Grymela oraz Stanisława Kokota, Stanisława Hrustka – Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Kolejarzy, Jerzego Ernsta – przedstawiciela Zarządu PKP Cargo Wagon Tarnowskie Góry, przedstawicieli pracodawców ze spółek działających w regionie: Wojciecha Dingesa – Prezesa Kolei Śląskich, Adama Banaszaka – Dyrektora Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A., Zenona Zemła – Dyrektora Śląskiego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.. Helmuta Klabisa – Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, Daniela Dygudaja - Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu, Małgorzaty Mazurek - Dyrektora Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A., oraz przedstawiciele emerytów Józefa Szczepańskiego - byłego dyrektora Śląskiej DOKP oraz Ryszarda Mentla – Naczelnika Sekcji w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu.

DSCN1511

Na spotkaniu poruszano wiele wątków zarówno ze strony pracodawców, jak i związków zawodowych. Przedstawiciele poszczególnych spółek omówili sytuację wewnętrzną w zakładach pracy, poruszono również ciekawe wątki z zakresu szykowanych zmian w samych związkach.

Stanisław Kokot przedstawił sytuację w spółce PKP PLK S.A. zwracając uwagę na trwające negocjacje w sprawie podwyżek płac, które w zależności od wynegocjowanej kwoty powinny nastąpić od czerwca lub lipca 2017 roku. Nieoficjalnie mówi się o podwyżce rzędu 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego

Henryk Grymel poinformował o negocjacjach w sprawie ulg przejazdowych pracowników byłej spółki PKP Energetyka. Okazuje się, iż nowe spółki powstałe na bazie sprzedanej przez poprzednie władze spółki nie są kontynuatorami porozumienia o ulgach przejazdowych i muszą mieć podpisane zgody wszystkich przewoźników, aby móc z nich w dalszym ciągu korzystać. Po pewnych perturbacjach po interwencji Krajowej Sekcji Kolejarzy udało się pozyskać wszystkie zgody i do końca roku ulgi przejazdowe dla tych pracowników będą obowiązywać.

Przewodniczący KSK poruszył również temat Ponadzakładowego Układu zbiorowego Pracy, który został wypowiedziany przez ekipę prezesa Karnowskiego. W efekcie w chwili obecnej obowiązują wyłącznie Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy i to nie we wszystkich spółkach. Wobec powyższego Krajowa Sekcja Kolejarzy opracowuje projekt nowego ZUZP, który na zasadach ramowych będzie regulował kwestie pomiędzy poszczególnymi pracodawcami a szczegóły będą regulowane w Zakładowych Układach Zbiorowych. Pozwoli to z jednej strony uregulować ważne kwestie dla pracowników takie jak: ulgi przejazdowe, nagrody jubileuszowe, a jednocześnie umożliwi szczegółowe rozpisanie tych kwestii w ZUZP dostosowanych do regulacji obowiązujących w poszczególnych spółkach. Na chwile obecną Związek Pracodawców Kolejowych dostał upoważnienia dot. reprezentowania poszczególnych spółek w negocjacjach i oczekuje na przedstawienie propozycji strony związkowej. Propozycja PUZP powinna być przesłana ze strony KSK przed Świętami Wielkanocnymi.

Następnie omówił udział przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w podzespołach roboczych Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa działającego przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Dominik Kolorz szef Zarządu Regionu zasygnalizował planowane zmiany w kwestii funkcjonowania organów władzy związkowej polegające na wprowadzeniu kadencyjności dla przewodniczących poszczególnych jednostek organizacyjnych związku. Zgodnie z koncepcją uzgodniona przez przedstawicieli poszczególnych struktur regionalnych przewodniczący danej organizacji mógłby pełnić swoją funkcję maksymalnie przez dwie pięcioletnie kadencje. „Pozwoli to wychować nam swoich następców” – zaznaczył Dominik Kolorz.

Zwrócił uwagę na istotność w aspekcie kolejowym Programu Zintegrowanego Rozwoju Województwa Śląskiego, który zakłada duże inwestycje infrastrukturalne w rewitalizacje linii kolejowych na terenie województwa śląskiego. Eksperci szacowali fundusze dla PLK na kilka miliardów złotych.

Szef śląsko dąbrowskiej Solidarności powiedział, że jest zwolennikiem powrotu do normalnej struktury i zasad funkcjonowania kolei i podziały, które nastąpiły wiele lat temu i rozdrobnienie jej na wiele spółek nie służy ani dobrze kolei ani tym bardziej pasażerom.

22 17

Komentarz:

Ww. pismo przyniosło jednak skutek, bo w sobotę 01 kwietnia o godz. 17.06, Związki Zawodowe Centrali otrzymały drogą mailową z Biura Promocji zaproszenie na spotkanie świąteczne w Warszawie.

Problem jednak w tym, że w weekendy mało kto czyta pocztę służbową i w rezultacie nikt z zaproszonych w ostatniej chwili (i w dodatku w Prima Aprilis) - nie pojawił się na spotkaniu.

Mamy nadzieję, że był to ostatni taki błąd popełniony przez Administrację i deklarowane dobre stosunki z Partnerami Społecznymi będą odtąd faktem a nie tylko pustymi słowami.

Administratorzy Strony

 

 

IgnacyGora

Foto: UTK

Dwóch kandydatów starało się o stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – dotychczasowy prezes urzędu Ignacy Góra i Andrzej Pawłowski, piastujący do października 2016 roku stanowisko wiceprezesa w PKP PLK. Premier Beata Szydło powołała Ignacego Górę.

Prezesa UTK powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – czyli w tym wypadku spośród dwóch kandydatów. Do końca kwalifikacji dotrwali Igancy Góra i Andrzej Pawłowski. Decyzja o wyborze prezesa miała zapaść do końca marca 2017 r. Tak też się stało. Poinformowano właśnie, że stanowisko prezesa UTK obejmie dotychczasowy prezes urzędu Ignacy Góra. Na to stanowisko powołała go Premier Beata Szydło.

Dzisiejsze powołanie odczytuję jako wysoką ocenę działań podejmowanych do tej pory – mówi Ignacy Góra. – W 2016 roku zmieniliśmy filozofię funkcjonowania urzędu, jesteśmy otwarci i mamy nastawienie prorynkowe. Myślę, że z uznaniem spotkały się działania, które świadczą o społecznej odpowiedzialności urzędu, takie jak „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, „Akademia UTK”, czy duże zaangażowanie w poprawę sytuacji podróżnych z niepełnosprawnościami – dodaje Prezes UTK.

Urząd Transportu Kolejowego działa zgodnie z nową misją i wizją. Kreuje bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia usług transportu kolejowego. Urząd jest nowoczesny i otwarty, dba o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego. Po nowelizacji prezes UTK powoływany przez Prezesa Rady Ministrów ma gwarancję niezależności, m.in. poprzez wprowadzenie kadencyjności.

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. Od października 2013 roku był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki Prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W czerwcu 2016 r. został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.

GRATULACJE  PANIE  MINISTRZE !

 

70 lecie urodzin ks Jerzego 2017

DrogaKrzyowa