22 17

Komentarz:

Ww. pismo przyniosło jednak skutek, bo w sobotę 01 kwietnia o godz. 17.06, Związki Zawodowe Centrali otrzymały drogą mailową z Biura Promocji zaproszenie na spotkanie świąteczne w Warszawie.

Problem jednak w tym, że w weekendy mało kto czyta pocztę służbową i w rezultacie nikt z zaproszonych w ostatniej chwili (i w dodatku w Prima Aprilis) - nie pojawił się na spotkaniu.

Mamy nadzieję, że był to ostatni taki błąd popełniony przez Administrację i deklarowane dobre stosunki z Partnerami Społecznymi będą odtąd faktem a nie tylko pustymi słowami.

Administratorzy Strony

 

 

IgnacyGora

Foto: UTK

Dwóch kandydatów starało się o stanowisko prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – dotychczasowy prezes urzędu Ignacy Góra i Andrzej Pawłowski, piastujący do października 2016 roku stanowisko wiceprezesa w PKP PLK. Premier Beata Szydło powołała Ignacego Górę.

Prezesa UTK powołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru – czyli w tym wypadku spośród dwóch kandydatów. Do końca kwalifikacji dotrwali Igancy Góra i Andrzej Pawłowski. Decyzja o wyborze prezesa miała zapaść do końca marca 2017 r. Tak też się stało. Poinformowano właśnie, że stanowisko prezesa UTK obejmie dotychczasowy prezes urzędu Ignacy Góra. Na to stanowisko powołała go Premier Beata Szydło.

Dzisiejsze powołanie odczytuję jako wysoką ocenę działań podejmowanych do tej pory – mówi Ignacy Góra. – W 2016 roku zmieniliśmy filozofię funkcjonowania urzędu, jesteśmy otwarci i mamy nastawienie prorynkowe. Myślę, że z uznaniem spotkały się działania, które świadczą o społecznej odpowiedzialności urzędu, takie jak „Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, „Akademia UTK”, czy duże zaangażowanie w poprawę sytuacji podróżnych z niepełnosprawnościami – dodaje Prezes UTK.

Urząd Transportu Kolejowego działa zgodnie z nową misją i wizją. Kreuje bezpieczne i konkurencyjne warunki świadczenia usług transportu kolejowego. Urząd jest nowoczesny i otwarty, dba o wysokie standardy wykonywania usług na rynku transportu kolejowego. Po nowelizacji prezes UTK powoływany przez Prezesa Rady Ministrów ma gwarancję niezależności, m.in. poprzez wprowadzenie kadencyjności.

Ignacy Góra ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku mechanika i budowa maszyn - specjalność pojazdy szynowe oraz organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także studia podyplomowe: na Politechnice Śląskiej - Zintegrowane Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem, Politechnice Krakowskiej - Nowoczesne Technologie Elektryczne w Transporcie, Politechnice Radomskiej - Integracja z UE w Transporcie Kolejowym oraz na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie - Europejski Model Zarządzania. Od początku kariery zawodowej jest związany z branżą kolejową. Jest autorem i współautorem wielu przepisów w zakresie bezpieczeństwa, eksploatacji i interoperacyjności oraz rozporządzeń dotyczących m.in. szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty. Brał udział w restrukturyzacji spółki PKP Cargo S.A. oraz realizacji strategii rządowej w zakresie realokacji majątku ruchomego w Grupie PKP i alokacji nieruchomości z majątkiem tym funkcjonalnie związanych. Od października 2013 roku był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Od lutego 2016 r. pełnił obowiązki Prezesa UTK. 24 listopada 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. W czerwcu 2016 r. został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Rady ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.

GRATULACJE  PANIE  MINISTRZE !

 

70 lecie urodzin ks Jerzego 2017

DrogaKrzyowa

Spotkanie 23.03.2017

Foto: ZZMK

Zachęcone informacjami o poprawiającej się sytuacji finansowej PKP CARGO S.A. (wyniki za 2016 rok pozytywnie wpłynęły na notowania spółki na giełdzie, jej akcje systematycznie rosną) oraz w związku z opublikowanymi w mediach danymi dotyczącymi ogromnych zarobków byłego i obecnego Zarządu Spółki, Związki Zawodowe będące Sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy upomniały się o podwyżki dla pracowników spółki. Spotkanie w jej siedzibie w Warszawie, w dniu 23 marca zaowocowało wystosowanniem pisma do Zarządu PKP CARGO S.A., w którym domagają się wdrożenia od 01 maja 2017 roku podwyżki płac w wysokości 340 zł do wynagrodzenia zasadniczego przeciętnie na jednego zatrudnionego. W razie niespełnienia powyższego, podpisane pod żądaniem Związki Zawodowe grożą wszczęciem sporu zbiorowego.

Pełny tekst żądania poniżej:

 dania pacowe 23.03.2017

W związku z docierającymi do Związków Zawodowych działających w Centrali PKP CARGO S.A. licznymi informacjami na temat planowanego przenoszenia pracowników Centrali do Zakładów Spółki, do Prezesa Macieja Libiszewskiego zostało wystosowane pismo (podpisane przez 3 Organizacje Związkowe, bez MOZ/C) następującej treści:

15 17